Photography by Polina Mykush

Photo Polina Mykush
Model Katya Frank
MUAH Evgeniya Somova